Regulamin Promocji Voucher 150,00 zł na wybrane szkolenie stacjonarne i on-line

Regulamin Promocji „Voucher 150,00 zł na wybrane szkolenie
stacjonarne i on-line z oferty szkoleniowej Serwisu internetowego CADVISION”
(dalej: Regulamin)

 

Organizatorem Promocji „Voucher 150,00 zł na wybrane szkolenie stacjonarne i on-line z oferty szkoleniowej Serwisu internetowego CADVISION” jest P.A. NOVA S.A. siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 272669, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6310200417, REGON: 3529385, o kapitale zakładowym 10 000 000,00 zł - pokrytym w całości (dalej: „Organizator”).

 

1. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Serwisu internetowego CADVISION, prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://www.cadvision.pl/

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zapisanie się w okresie od 10 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. na bezpłatne webinarium (prezentację) oprogramowania Autodesk przeprowadzane przez Organizatora (dalej: „Okres obowiązywania Promocji”).

3. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca lub niebędąca dotychczasowym klientem Organizatora (dalej: „Uczestnik”).

4. Promocja dotyczy zakupu następujących produktów:

 1. AutoCAD kurs podstawowy;
 2. AutoCAD kurs zaawansowany;
 3. Autodesk Inventor kurs podstawowy z elementami druku 3D;
 4. Autodesk Inventor kurs zaawansowany;
 5. Autodesk Fusion 360 kurs podstawowy z elementami druku 3D;
 6. Autodesk Fusion CAM kurs podstawowy;
 7. Autodesk Fusion CAM kurs zaawansowany;
 8. Autodesk Revit kurs podstawowy z elementami BIM 360;
 9. Autodesk Revit kurs zaawansowany z elementami BIM 360;
 10. Autodesk Revit intensywny kurs podstawowy z elementami BIM 360;
 11. Autodesk Revit intensywny kurs zaawansowany z elementami BIM 360;
 12. Civil 3D kurs podstawowy;
 13. Civil 3D kurs zaawansowany;
 14. Civil 3D dla branży geodezyjnej;
 15. Autodesk Inventor MES obliczenia wytrzymałościowe;
 16. Autodesk Vault podstawy zarządzania dokumentacją;
 17. Autodesk 3ds Max kurs podstawowy;
 18. Autodesk InfraWorks kurs podstawowy;
 19. Autodesk Revit - tworzenie rodzin;
 20. AutoCAD MAP 3D kurs podstawowy;
 21. Autodesk Inventor Nastran;

  (dalej: „Szkolenia objęte Promocją”)

 

5. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w Okresie obowiązywania Promocji zapisze się na bezpłatne webinarium (prezentację) oprogramowania Autodesk przeprowadzane przez Organizatora, otrzyma Voucher o równowartości 150,00 zł na zakup udziału w Szkoleniach objętych Promocją z oferty Serwisu internetowego CADVISION, prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://www.cadvision.pl/. Liczba Voucherów jest ograniczona.

6. Voucher może zostać zrealizowany do dnia 31 grudnia 2023 r., co oznacza, że ostatecznym terminem na jaki może zostać wyznaczone Szkolenie objęte Promocją, w którym udział może wziąć Uczestnik jest dzień 31 grudnia 2023 r. Po tym czasie Voucher traci wartość, a Organizator ma prawo odmówić jego zrealizowania.

7. Voucher zostanie wysłany Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres e-mail przez niego wskazany, po przeprowadzonym przez Organizatora bezpłatnego webinarium (prezentacji) oprogramowania Autodesk.

8. Każdemu Voucherowi zostanie nadany unikalny numer identyfikacyjny. W przypadku zakupu udziału w Szkoleniu objętym Promocją po cenie z uwzględnieniem wartości Vouchera, w formularzu zgłoszenia należy umieścić numer Vouchera.

9. Voucher nie podlega zwrotowi, wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w tym również Promocją Wakacyjną, kuponami ani kartami rabatowymi oraz zniżką studencką, jak również nie obowiązuje na produkty i oferty indywidualne – szkolenia dedykowane.

11. Przy realizacji Vouchera Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu różnicy pomiędzy kwotą zakupu udziału w Szkoleniu objętym Promocją, a wartością Vouchera, w przypadku gdy kwota zakupu udziału w Szkoleniu objętym Promocją jest niższa niż wartość Vouchera.

12. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zakupu udziału w Szkoleniu objętym Promocją, a wartością Vouchera, w przypadku gdy kwota ta przewyższa wartość Vouchera.

13. Zapłaty za zakup udziału w Szkoleniu objętym Promocją należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia na szkolenie. W przypadku zakupu udziału w Szkoleniu objętym Promocją w ramach prowadzonej działalności zapłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

14. Organizator zastrzega, że Promocja obowiązuje we wskazanym w Regulaminie terminie lub do wyczerpania zapasów Voucherów.

15. Wykorzystanie Vouchera jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoleń dostępnego na stronie internetowej Serwisu internetowego CADVISION pod adresem: https://www.cadvision.pl/regulamin-szkolen.html, który określa również zasady korzystania z formularza zgłoszeniowego na szkolenie, dostępnego w Serwisie internetowym CADVISION, prowadzonym przez spółkę P.A. NOVA S.A. oraz ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez P.A. NOVA S.A.

16. Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu internetowego CADVISION przez użytkowników sieci Internet, rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie internetowym CADVISION przez P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych 42, 44-100 Gliwice, tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie przez Administratora Serwisu internetowego CADVISION, tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych dostępny jest na stronie internetowej Serwisu internetowego CADVISION pod adresem https://www.cadvision.pl/regulamin.html

17. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej cad@panova.pl. O rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemną w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518