Szkolenia dofinansowane

Szkolenia dla firm dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

  • do 100% dofinansowania
  • prosta procedura
  • bez ograniczeń wiekowych

 

Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

1. Co to jest KFS i do kogo jest skierowany?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, którzy planują przekwalifikować lub uaktualnić wiedzę i umiejętności osób zatrudnianych. Dzięki temu funduszowi zyskuje zarówno pracodawca – podnosząc kwalifikacje swoich pracowników – jak i pracownik, który po odbyciu szkoleń specjalistycznych, będzie mógł w swojej pracy wykorzystywać najnowsze technologie i sprosta dynamicznie zmieniającym się trendom rynkowym.

2. Kto dysponuje środkami KFS?

Dysponentem środków z KFS są poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy stosowne do miejsca zarejestrowania firmy, która chce się ubiegać o przyznanie tych środków.

3. Kto może składać wnioski do KFS?

Wnioski o dofinansowanie szkoleń z KFS mogą składać wszyscy pracodawcy, w tym także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Nie ma tu znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony czy określony, na pełny etat czy tylko na część etatu.

4. Ile wynosi wkład własny firmy składającej wniosek o finansowanie szkoleń z KFS?

Wielkość wkładu własnego uzależniona jest od wielkości podmiotu, który ubiega się o środki KFS. W większości przypadków pracodawca może wystąpić o 100% finansowanie szkoleń, natomiast duże firmy mogą wystąpić o 80% finansowanie. W ich przypadku wkład własny będzie wynosił 20% wnioskowanej kwoty. Koszt szkolenia o jakie można wnioskować nie może przekraczać 300% średniej krajowej na jednego pracownika.

5. Co należy wskazać we wniosku?

Podstawą składania wniosku jest określenie potrzeb szkoleniowych przez pracodawcę oraz uzasadnienie odbycia szkoleń. Kluczowe są tu kompetencje i umiejętności pracowników nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki, wykorzystywanie nowych technologii, a co za tym idzie stałe podnoszenie ich kwalifikacji, aby sprostać stale rosnącej konkurencji na rynku.

6. Charakterystyka wniosku.

W odróżnieniu od skomplikowanej procedury w przypadku projektów unijnych istotą wniosków o finansowanie szkoleń z KFS jest ich prostota. Nie wymaga się pisania biznesplanu pod konkretny projekt oraz gromadzenia skomplikowanej dokumentacji potrzebnej do ich rozpatrzenia. Wniosek do KFS składa się głównie z części, w której pracodawca określa jakich pracowników chce przeszkolić, z jakiego zakresu mają to być szkolenia. We wniosku uzasadnia się celowość odbycia szkolenia. Należy również dołączyć oświadczenia pracodawcy o uzyskanej lub nie pomocy de minimis z okresu trzech lat od dnia składania wniosku oraz ankietę, która określa status i rodzaj podmiotu składającego wniosek.

7. Kiedy składać wnioski?

W zdecydowanej większości Urzędy Pracy przyjmują wnioski dwa razy w roku. Termin składania wniosków jest ustalany przez każdy z UP w dogodnym dla nich terminie. Pracodawca, który zamierza skorzystać z tej formy wsparcia, powinien na bieżąco śledzić strony internetowe danego urzędu lub bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem tego urzędu. Od momentu ogłoszenia naboru pracodawca ma z reguły tydzień na jego złożenie. Bardzo istotną informacją jest to, że o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków decyduje kolejność składania, dlatego ważne, by już wcześniej określić potrzeby szkoleniowe oraz zdobyć programy szkoleń wraz z kalkulacją kosztów od potencjalnych jednostek szkoleniowych. Te dokumenty są integralną częścią składanych wniosków. Może okazać się, że ich brak będzie skutkować decyzją odmowną.

8. Jak wygląda rozliczenie środków przyznanych przez UP?

Firma, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, podpisuje umowę z UP, a po jej podpisaniu urząd przelewa wnioskowaną kwotę na konto podane we wniosku. Najlepiej we wniosku wskazać konto, które nie jest oprocentowane. W przeciwnym razie środki powstałe w wyniku oprocentowania konta należy będzie wykazać i oddać jednostce która przyznała dofinansowanie. Zwrotowi będą podlegać również te środki, które pomimo wcześniejszego ich wnioskowania nie będą wydatkowane. Po zakończeniu szkoleń do UP należy dostarczyć kopię faktury, jaką wystawiła jednostka realizująca szkolenia, potwierdzenie dokonania przelewu środków do jednostki szkoleniowej oraz kopie certyfikatów/zaświadczeń jakie otrzymali po szkoleniu pracownicy wnioskodawcy.

W przypadku ubiegania się o środki z KFS P.A. NOVA S.A. oferuje:

  • analizę potrzeb szkoleniowych wnioskodawcy;
  • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
  • merytoryczne wsparcie podczas całego procesu;
  • wnioskowania.

 

Uwaga! Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski

Spośród wszystkich szkoleń z naszej oferty proponujemy rozwiązania kompleksowe – łączenie poszczególnych produktów szkoleniowych w jeden pakiet – zgodnie z indywidualnymi potrzebami wnioskodawcy.

Wszelkiego rodzaju informacji w sprawie szkoleń realizowanych w ramach KFS uzyskacie Państwo u naszych pracowników.


NASZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

„LEPSZY START”

Firma P. A. NOVA S.A. od stycznia do grudnia 2013 roku realizowała projekt pod nazwą „LEPSZY START”.
Skierowany był do studentów 2, 3, 4 roku studiów z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego.
Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie dofinansowanych szkoleń specjalistycznych z zakresu produktów firmy Autodesk. Głównym założeniem było zdobycie przez studentów doświadczenia projektowego i uzyskanie autoryzowanego certyfikatu autodeskowego, a tym samym ułatwienie młodym osobom start zawodowy po zakończeniu edukacji.

W ramach projektu istniała możliwość przeszkolenia się z następujących programów Autodeskowych:

• AutoCAD
• Inventor
• 3D Studio MAX
• Civil 3D
• Revit Architecture

Szkolenia podzielone były na dwa moduły: podstawowy I zaawansowany.

 

„CAD NOWY WYMIAR PROJEKTOWANIA”

W terminie od lutego do lipca 2013 roku firma P.A. NOVA S.A. zrealizowała projekt pod nazwą: „CAD NOWY WYMIAR PROJEKTOWANIA”.

Kierowany do osób z województwa podkarpackiego. Projekt miał na celu zorganizowanie i przeprowadzenie dofinansowanych szkoleń specjalistycznych z zakresu produktów firmy Autodesk.


Osoby kontaktowe:

Ireneusz Włodarczak
e-mail: i.wlodarczak@panova.pl
tel.: 668 85 02 21

Krzysztof Wróbel
e-mail: k.wrobel@panova.pl
tel.: 32 353 00 08

Katarzyna Sarna
e-mail: k.sarna@panova.pl
tel/fax: 16 675 19 66
tel.: 664 90 24 91

 

INFOLINIA

szkolenia
32 700 99 65
e-mail: szkolenia@panova.pl

oprogramowanie
32 700 80 86

ADRES

CADVISION
Oddział Katowice

ul. Dulęby 7
40-833 Katowice

tel./fax: 32 353 00 08
e-mail: szkolenia@panova.pl

SALE SZKOLENIOWE

KATOWICE

40-833 Katowice, ul. Dulęby 7

GLIWICE

44-100 Gliwice, ul. Grodowa 11
sala „A” i sala „B”

PARTNERZY

Copyright © CADVISION 2019 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo