Szkolenia dofinansowane

Darmowe szkolenia 100% dofinansowania

Szkolenia w całości są bezpłatne. W ramach projektu zostały uruchomione następujące szkolenia.

 

Szkolenia są realizowane w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:30.

Lokalizacja szkoleń: W okresie pandemii Covid 19 wszystkie szkolenia stacjonarne zostały zastąpione szkoleniami online.
W dalszym ciągu realizowane są zapisy na szkolenia stacjonarne w ramach projektu. Będą zrealizowane w późniejszym terminie.

Dokładny harmonogram szkoleń będzie wysłany do osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

 

NABÓR WSTRZYMANY!

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o wstępne zgłoszenia do udziału w projekcie. Nie jest zobowiązujące i nie pociąga do poniesienia żadnych kosztów z tym związanych.

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE »

 


Szkolenia dla firm dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rusza kolejna edycja szkoleń dofinansowanych z programu KFS. W styczniu br. na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy pojawiły się informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników.

 • do 100% dofinansowania
 • prosta procedura
 • bez ograniczeń wiekowych

 

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić jeden z podanych priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Pełna lista priorytetów do pobrania TUTAJ.

Co warto wiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym?

1. Co to jest KFS i do kogo jest skierowany?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, którzy planują przekwalifikować lub uaktualnić wiedzę i umiejętności osób zatrudnianych. Dzięki temu funduszowi zyskuje zarówno pracodawca – podnosząc kwalifikacje swoich pracowników – jak i pracownik, który po odbyciu szkoleń specjalistycznych, będzie mógł w swojej pracy wykorzystywać najnowsze technologie i sprosta dynamicznie zmieniającym się trendom rynkowym.

2. Kto dysponuje środkami KFS?

Dysponentem środków z KFS są poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy stosowne do miejsca zarejestrowania firmy, która chce się ubiegać o przyznanie tych środków.

3. Kto może składać wnioski do KFS?

Wnioski o dofinansowanie szkoleń z KFS mogą składać wszyscy pracodawcy, w tym także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Nie ma tu znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony czy określony, na pełny etat czy tylko na część etatu.

4. Ile wynosi wkład własny firmy składającej wniosek o finansowanie szkoleń z KFS?

Wielkość wkładu własnego uzależniona jest od wielkości podmiotu, który ubiega się o środki KFS. W większości przypadków pracodawca może wystąpić o 100% finansowanie szkoleń (mikro przedsiębiorcy do 10 osób zatrudnionych), natomiast duże firmy mogą wystąpić o 80% finansowanie. W ich przypadku wkład własny będzie wynosił 20% wnioskowanej kwoty. Koszt szkolenia o jakie można wnioskować nie może przekraczać 300% średniej krajowej na jednego pracownika.

5. Co należy wskazać we wniosku?

Podstawą składania wniosku jest określenie potrzeb szkoleniowych przez pracodawcę oraz uzasadnienie odbycia szkoleń. Kluczowe są tu kompetencje i umiejętności pracowników nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki, wykorzystywanie nowych technologii, a co za tym idzie stałe podnoszenie ich kwalifikacji, aby sprostać stale rosnącej konkurencji na rynku.

6. Charakterystyka wniosku.

W odróżnieniu od skomplikowanej procedury w przypadku projektów unijnych istotą wniosków o finansowanie szkoleń z KFS jest ich prostota. Nie wymaga się pisania biznesplanu pod konkretny projekt oraz gromadzenia skomplikowanej dokumentacji potrzebnej do ich rozpatrzenia. Wniosek do KFS składa się głównie z części, w której pracodawca określa jakich pracowników chce przeszkolić, z jakiego zakresu mają to być szkolenia. We wniosku uzasadnia się celowość odbycia szkolenia. Należy również dołączyć oświadczenia pracodawcy o uzyskanej lub nie pomocy de minimis z okresu trzech lat od dnia składania wniosku oraz ankietę, która określa status i rodzaj podmiotu składającego wniosek.

7. Kiedy składać wnioski?

W zdecydowanej większości Urzędy Pracy przyjmują wnioski dwa razy w roku. Termin składania wniosków jest ustalany przez każdy z UP w dogodnym dla nich terminie. Pracodawca, który zamierza skorzystać z tej formy wsparcia, powinien na bieżąco śledzić strony internetowe danego urzędu lub bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem tego urzędu. Od momentu ogłoszenia naboru pracodawca ma z reguły tydzień na jego złożenie. Bardzo istotną informacją jest to, że o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków decyduje kolejność składania, dlatego ważne, by już wcześniej określić potrzeby szkoleniowe oraz zdobyć programy szkoleń wraz z kalkulacją kosztów od potencjalnych jednostek szkoleniowych. Te dokumenty są integralną częścią składanych wniosków. Może okazać się, że ich brak będzie skutkować decyzją odmowną.

8. Jak wygląda rozliczenie środków przyznanych przez UP?

Firma, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, podpisuje umowę z UP, a po jej podpisaniu urząd przelewa wnioskowaną kwotę na konto podane we wniosku. Najlepiej we wniosku wskazać konto, które nie jest oprocentowane. W przeciwnym razie środki powstałe w wyniku oprocentowania konta należy będzie wykazać i oddać jednostce która przyznała dofinansowanie. Zwrotowi będą podlegać również te środki, które pomimo wcześniejszego ich wnioskowania nie będą wydatkowane. Po zakończeniu szkoleń do UP należy dostarczyć kopię faktury, jaką wystawiła jednostka realizująca szkolenia, potwierdzenie dokonania przelewu środków do jednostki szkoleniowej oraz kopie certyfikatów/zaświadczeń jakie otrzymali po szkoleniu pracownicy wnioskodawcy.

W przypadku ubiegania się o środki z KFS P.A. NOVA S.A. oferuje:

 • analizę potrzeb szkoleniowych wnioskodawcy;
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
 • merytoryczne wsparcie podczas całego procesu;
 • wnioskowania.

 

Uwaga! Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski

Spośród wszystkich szkoleń z naszej oferty proponujemy rozwiązania kompleksowe – łączenie poszczególnych produktów szkoleniowych w jeden pakiet – zgodnie z indywidualnymi potrzebami wnioskodawcy.

Wszelkiego rodzaju informacji w sprawie szkoleń realizowanych w ramach KFS uzyskacie Państwo u naszych pracowników.


NASZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

„LEPSZY START”

Firma P. A. NOVA S.A. od stycznia do grudnia 2013 roku realizowała projekt pod nazwą „LEPSZY START”.
Skierowany był do studentów 2, 3, 4 roku studiów z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego.
Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie dofinansowanych szkoleń specjalistycznych z zakresu produktów firmy Autodesk. Głównym założeniem było zdobycie przez studentów doświadczenia projektowego i uzyskanie autoryzowanego certyfikatu autodeskowego, a tym samym ułatwienie młodym osobom start zawodowy po zakończeniu edukacji.

W ramach projektu istniała możliwość przeszkolenia się z następujących programów Autodeskowych:

• AutoCAD
• Inventor
• 3D Studio MAX
• Civil 3D
• Revit Architecture

Szkolenia podzielone były na dwa moduły: podstawowy I zaawansowany.

 

„CAD NOWY WYMIAR PROJEKTOWANIA”

W terminie od lutego do lipca 2013 roku firma P.A. NOVA S.A. zrealizowała projekt pod nazwą: „CAD NOWY WYMIAR PROJEKTOWANIA”.

Kierowany do osób z województwa podkarpackiego. Projekt miał na celu zorganizowanie i przeprowadzenie dofinansowanych szkoleń specjalistycznych z zakresu produktów firmy Autodesk.


Kontakt:

Anna Suchorabska-Pęciak
e-mail: a.peciak@panova.pl
tel.: 668 850 221

Maja Bogdanowicz
e-mail: m.bogdanowicz@panova.pl
tel.: 784 566 536

 

ADRES

CADVISION
TECHNOLOGIA ROZWOJU

ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice

tel.: 32 4004 102
e-mail: szkolenia@panova.pl

SALE SZKOLENIOWE

GLIWICE

44-100 Gliwice, ul. Grodowa 11
sala „A” i sala „B”

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518