Szkolenia dofinansowane

KFS szkolenia 2024 – dofinansowanie KFS

Rusza kolejna edycja szkoleń dofinansowanych z programu KFS. W styczniu br. na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy pojawiły się informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników.

 • do 100% dofinansowania
 • prosta procedura
 • bez ograniczeń wiekowych

 

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS?

KSF to niezastąpione narzędzie dla wszystkich, którzy dążą do efektywności i skuteczności w swoich działaniach zawodowych.

To forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W Planie Funduszu Pracy na wydatki w ramach Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024 roku (dofinansowanie KFS szkolenia 2024) Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale kwoty 236 095 tys. zł w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 236 095 tys. przeznaczonej na KFS 2024 wydzielona została kwota 2 941 tys. zł na działania i 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy. Środki te są przeznaczone dla każdego podmiotu na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 233 154 tys. zł dzielona jest zgodnie z założonym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki województwa te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy – zgodnie z priorytetami Ministra – na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS 2024?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

 

Wniosek do UP składa się na szkolenia konkretnej firmy szkoleniowej.
Zapraszamy więc do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń, zapraszamy do kontaktu i przedstawienie nam swoich potrzeb szkoleniowych. Wspólnie zaplanujemy odpowiednie dla Państwa szkolenia i pomożemy przygotować niezbędne dokumenty.

 

SPRAWDŹ NASZE SZKOLENIA »

 

Załączniki:

 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. W większości urzędów nabory KFS odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. Wniosek KFS należy złożyć na szkolenia, które ma zrealizować konkretna firma szkoleniowa.

 

Baza Urzędów Pracy

znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuj się z nim  www.psz.praca.gov.pl

 

Zgłoś się do nas! Pomożemy w wypełnieniu wniosku, doborze szkolenia!
Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie i wydatkowanie ich na szkolenia w CADVISION


Wnioski – KFS szkolenia – dofinansowanie

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też powodu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego Urzędu. Większość wniosków KFS posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można również wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Do wniosku na szkolenia finansowane z Krajowego Fundusz Szkoleniowego należy dołączyć:

 • dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą)
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • program kształcenia ustawicznego
 • wzór zaświadczenia wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
 • dokument potwierdzający wpis firmy szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP
 • certyfikat jakości usług szkoleniowych realizatora szkolenia

 

W przypadku ubiegania się o środki z KFS P.A. NOVA S.A. oferuje:

 • analizę potrzeb szkoleniowych wnioskodawcy;
 • merytoryczne wsparcie podczas całego procesu wnioskowania.

 

Uwaga! Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski

Spośród wszystkich szkoleń z naszej oferty proponujemy rozwiązania kompleksowe – łączenie poszczególnych produktów szkoleniowych w jeden pakiet – zgodnie z indywidualnymi potrzebami wnioskodawcy.

Wszelkiego rodzaju informacji w sprawie szkoleń realizowanych w ramach KFS uzyskacie Państwo u naszych pracowników.


Kontakt:

Anna Suchorabska
Dział szkoleń
+48 668 850 221
e-mail: a.suchorabska@panova.pl

Maja Bogdanowicz
e-mail: m.bogdanowicz@panova.pl
tel.: 784 566 536

 

ADRES

CADVISION
TECHNOLOGIA ROZWOJU

ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice

tel.: 32 4004 102
e-mail: szkolenia@panova.pl

SALE SZKOLENIOWE

GLIWICE

44-100 Gliwice, ul. Grodowa 11
sala „A” i sala „B”

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518