Szkolenia dofinansowane

Szkolenia dla firm dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rusza kolejna edycja szkoleń dofinansowanych z programu KFS. W styczniu br. na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy pojawiły się informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników.

 • do 100% dofinansowania
 • prosta procedura
 • bez ograniczeń wiekowych

 

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W Planie Funduszu Pracy na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku (dofinansowanie KFS szkolenia 2023) Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale kwoty 277 461 tys. zł w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 277 461 tys. przeznaczonej na KFS 2023 wydzielona została kwota 2 771 tys. zł na działania i 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy. Środki te są przeznaczone dla każdego podmiotu na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 219 752 tys. zł dzielona jest zgodnie z założonym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki województwa te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy – zgodnie z priorytetami Ministra – na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS 2023?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

 

SPRAWDŹ NASZE SZKOLENIA »

 

Wniosek do UP składa się na szkolenia konkretnej firmy szkoleniowej. Zapraszamy więc do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń wyjazdowych, wyboru szkolenia/szkoleń, które odpowiadają Państwa potrzebom i kontaktu z nami. Pomożemy Państwu wypełnić dokumenty, które później będziecie musieli złożyć do UP.

Jeśli chcecie zorganizować Państwo szkolenia wewnętrzne dla swoich pracowników w formie wewnętrznej, zapraszamy do kontaktu i przedstawienie nam swoich potrzeb szkoleniowych. Wówczas wspólnie zaplanujemy odpowiednie dla Państwa szkolenia i pomożemy przygotować niezbędne dokumenty.

Wśród priorytetów KFS 2023 są środki m.in. na:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób i osób, którym zmieniono zakres obowiązków powyżej 50 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

 

Załączniki:

 

Zabrze – nabór 28.02.2022 – 04.03.2022  www.zabrze.praca.gov.pl

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. W większości urzędów nabory odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. Wnioski składane są na szkolenia, które ma zrealizować konkretna firma szkoleniowa.

 

Baza Urzędów Pracy

znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuj się z nim  www.psz.praca.gov.pl

 

Wnioski – KFS szkolenia – dofinansowanie 2023

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też powodu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego Urzędu. Większość wniosków KFS posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można również wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Do wniosku na szkolenia finansowane z Krajowego Fundusz Szkoleniowego należy dołączyć:

 • dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą)
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • program kształcenia ustawicznego
 • wzór zaświadczenia wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
 • dokument potwierdzający wpis firmy szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP
 • certyfikat jakości usług szkoleniowych realizatora szkolenia

 

W przypadku ubiegania się o środki z KFS P.A. NOVA S.A. oferuje:

 • analizę potrzeb szkoleniowych wnioskodawcy;
 • merytoryczne wsparcie podczas całego procesu wnioskowania.

 

Uwaga! Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski

Spośród wszystkich szkoleń z naszej oferty proponujemy rozwiązania kompleksowe – łączenie poszczególnych produktów szkoleniowych w jeden pakiet – zgodnie z indywidualnymi potrzebami wnioskodawcy.

Wszelkiego rodzaju informacji w sprawie szkoleń realizowanych w ramach KFS uzyskacie Państwo u naszych pracowników.


Kontakt:

Anna Suchorabska-Pęciak
e-mail: a.peciak@panova.pl
tel.: 668 850 221

Maja Bogdanowicz
e-mail: m.bogdanowicz@panova.pl
tel.: 784 566 536

 

ADRES

CADVISION
TECHNOLOGIA ROZWOJU

ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice

tel.: 32 4004 102
e-mail: szkolenia@panova.pl

SALE SZKOLENIOWE

GLIWICE

44-100 Gliwice, ul. Grodowa 11
sala „A” i sala „B”

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518