Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa:

1.1.1. zasady korzystania z formularza zgłoszeniowego na szkolenie, który dostępny jest w serwisie internetowym cadvision.pl, prowadzonym przez spółkę P.A. NOVA S.A.

1.1.2. ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez P.A. NOVA S.A.

1.2. Definicje:

1.2.1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.

1.2.2. SERWIS INTERNETOWY CADVISION lub SERWIS – strony internetowe spółki P.A. NOVA S.A. dostępne w serwisie w domenie: www.cadvision.pl, umożliwiające użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie.

1.2.3. ORGANIZATOR – organizator szkoleń prezentowanych w serwisie internetowym cadvision.pl, tj. spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości), adres e-mail: szkolenia@panova.pl, tel. 32 4004 102.

1.2.4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę o Usługę Szkoleniową lub zamierza ją zawrzeć poprzez złożenie Zgłoszenia.

1.2.5. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę o Usługę Szkoleniową w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.6. SZKOLENIE lub USŁUGA SZKOLENIOWA – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Klienta, której przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Organizatora szkolenia, którego szczegółowy zakres określony jest w opisie usługi udostępnionym w Serwisie, w tym usługa szkoleniowa on-line (dodatkowe postanowienia dotyczące szkoleń on-line zostały określone w Ogólnych Warunkach Szkoleń ON-LINE, które stanowią załącznik do Regulaminu)..

1.2.7. UMOWA O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ – umowa o świadczenie usług szkoleniowych prezentowanych w Serwisie, zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem.

1.2.8. UCZESTNIK – osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Szkoleniu.

1.2.9. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz interaktywny dostępny w Serwisie, umożliwiający przesłanie Zgłoszenia na wybrane szkolenie dostępne w Serwisie.

1.2.10. ZGŁOSZENIE – deklaracja wzięcia udziału w Szkoleniu wyrażona przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego lub za pośrednictwem e-maila.

1.2.11. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (znajduje zastosowanie do Umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.);

 

2. ZGŁOSZENIE I UMOWA O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

2.1. Procedura zawarcia Umowy o Usługę Szkoleniową zostaje zainicjowana przez Klienta poprzez przesłanie Zgłoszenia. Dostępne są następujące metody składania Zgłoszeń:

2.1.1. za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu;

2.1.2. za pośrednictwem e-maila: szkolenia@panova.pl 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu.

2.2. Przesłanie Zgłoszenia w formie wskazanej w pkt 2.1.1. lub 2.1.2. Regulaminu, nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o Usługę Szkoleniową.

2.3. Korzystanie z Formularza Zgłoszeniowego rozpoczyna się od momentu wyboru przez Klienta pierwszego Szkolenia z oferty szkoleń dostępnych w Serwisie. Przesłanie Zgłoszenia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zgłoszeniowego i kliknięciu na stronie Serwisu pola „wyślij” – do tego momentu Klient ma możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych.

2.4. W Formularzu Zgłoszeniowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

2.4.1. w przypadku Konsumenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;

2.4.2. w przypadku studenta, oprócz danych z pkt 2.4.1. Regulaminu dodatkowo także: nazwa uczelni, kierunek studiów i rok studiów;

2.4.3. w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem: imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

2.5. Przy przesyłaniu Zgłoszenia w formie wskazanej w pkt 2.1.2. Regulaminu (e-mail) Klient zobowiązany jest do:

2.5.1. podania danych zgodnie z postanowieniami pkt 2.4. Regulaminu;

2.5.2. wskazania nazwy Szkolenia zgodnie z jego opisem wskazanym w Serwisie;

2.5.3. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

2.6. W przypadku Zgłoszenia zawierającego braki lub błędy, Organizator za pomocą e-maila, według własnego wyboru: 1) odmówi przyjęcia Zgłoszenia; albo 2) wezwie Klienta do uzupełnia braków lub poprawy błędów. Do czasu uzupełnienia wskazanych braków lub usunięcia błędów Zgłoszenie będzie traktowane jako niezłożone.

2.7. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Zgłoszenia. Organizator poinformuje Klienta e-mailem o odmowie przyjęcia Zgłoszenia.

2.8. Po przesłaniu Zgłoszenia, Klient otrzyma od Organizatora zwrotny e-mail zawierający kartę zgłoszenia w formacie WORD z uzupełnionymi danymi Klienta, podanymi przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym lub e-mailu ze Zgłoszeniem.

2.9. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności swoich danych podanych w Zgłoszeniu oraz potwierdzenia, że Zgłoszenie jest nadal aktualne. Umowa o Usługę Szkoleniową zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta uczestnictwa w Szkoleniu.

2.10. Organizator w tygodniu poprzedzającym Szkolenie, może skontaktować się z Klientem, drogą mailową lub telefoniczną, celem potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu, korzystając z danych podanych w Zgłoszeniu.

 

3. ZASADY PŁATNOŚCI

3.1. Konsument zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za Szkolenie z góry, najpóźniej w terminie 7 dni przed wybraną datą Szkolenia. Płatność będzie dokonywana na podstawie faktury proforma wystawionej przez Organizatora po zawarciu Umowy o Usługę Szkoleniową. Brak zapłaty w terminie uprawnia Organizatora do odmowy dopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu.

3.2. Klient, nie będący Konsumentem, zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu Umowy o Usługę Szkoleniową, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora po zakończeniu Szkolenia. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.

3.3. Cena Szkolenia uwidoczniona w Serwisie wyrażona jest w walucie polskiej (PLN) i podana jest w wartości netto oraz z wyszczególnieniem stawki VAT. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania i doręczania faktur w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę Klienta na otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

3.5. Organizator może zażądać od Klienta dokonania przedpłaty części lub całości ceny za Szkolenie. Żądając przedpłaty Organizator wskaże Klientowi kwotę, termin płatności oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.

 

4. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową lub zmiany terminu Szkolenia, w terminie do dnia poprzedzającego wybraną przez Klienta datę Szkolenia, jeżeli:

4.1.1. na wybrany przez Klienta termin Szkolenia nie zarejestruje się odpowiednia liczba Uczestników określona w opisie Szkolenia;

4.1.2. z innych przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenie nie może odbyć się w wybranym przez Klienta terminie.

4.1.3. Klient nie zapłaci ceny za Szkolenie lub nie dokona przedpłaty opisanej w pkt 3.5. Regulaminu.

4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Organizatora może być złożone w formie pisemnej lub formie elektronicznej poprzez przesłanie treści oświadczenia o odstąpieniu e-mailem na adres Klienta wskazany w Zgłoszeniu.

4.3. Klient może zmienić wybrany termin Szkolenia wyłącznie po uzgodnieniu nowego terminu z Organizatorem (e-mail lub telefonicznie).

4.4. W przypadku zmiany ceny/terminu Szkolenia, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta. W przypadku przedłużenia się terminu wykonania Umowy o Usługę Szkoleniową przez Organizatora o więcej niż 90 dni lub wzrostu ceny Szkolenia, Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Usługę Szkoleniową musi być złożone w formie pisemnej lub formie elektronicznej poprzez przesłanie treści oświadczenia o odstąpieniu e-mailem z adresu wskazanego w Zgłoszeniu.

4.5. Klient ma prawo odstąpić od Umowy o Usługę Szkoleniową (zrezygnować z udziału w Szkoleniu) za pośrednictwem e-maila przesłanego na adres szkolenia@panova.pl, najpóźniej na 7 dni przed wybraną datą Szkolenia.

4.6. Odstąpienie od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Klienta niebędącego Konsumentem po terminie wskazanym w pkt 4.5. Regulaminu lub brak stawiennictwa na Szkoleniu skutkuje obowiązkiem zapłaty pełnej ceny za Szkolenie.

4.7. Odstąpienie od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Indywidualnego po terminie wskazanym w pkt 4.5. Regulaminu lub brak stawiennictwa na Szkoleniu, skutkuje tym, że Organizator jest uprawniony do żądania od Konsumenta zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem Szkolenia dla Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego.

4.8. W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Organizatora w trybie pkt 4.1. Regulaminu lub przez Klienta w trybie pkt 4.4 lub pkt 4.5. Regulaminu, Organizator zwróci, przelewem na konto Klienta, wniesione przez niego płatności w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową.

 

5. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA

5.1. W dniu Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności, wypełniając listę obecności.

5.2. Po zakończeniu Szkolenia celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności każdy z Uczestników powinien założyć konto na stronie www.education.autodesk.com/login-student oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną producenta (Autodesk).

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.cadvision.pl.

7.2. Regulamin stanowi integralną część Umowy o Usługę Szkoleniową.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.cadvision.pl.

7.4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.

7.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ ON-LINE

1. W celu prawidłowego korzystania ze Szkolenia on-line Uczestnik powinien używać oprogramowania i sprzętu spełniającego wymagania wskazane w opisie wybranego Szkolenia on-line, który udostępniony jest w Sklepie Internetowym.

2. Szkolenia on-line są przeprowadzane z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Video Communications.

3. Do udział w Szkoleniu on-line nie jest wymagana instalacja przez Uczestnika aplikacji ZOOM Video Communications na urządzeniu Uczestnika. Udział w Szkoleniu on-line nie wymaga zakładania konta w aplikacji ZOOM Video Communications.

4. Dostęp do Szkolenie on-line rozpoczyna się poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę Uczestnikowi na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Zamówieniu. Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania linku aktywacyjnego osobom trzecim.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości Szkolenia on-line, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami lub problemami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Szkolenia on-line spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w Zamówieniu oraz za usuwanie lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Uczestnika.

8. Wszelkie materiały udostępnione Uczestnikowi w trakcie Szkolenia on-line objęte są ochroną praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Usługodawca udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania lub wprowadzania do obrotu materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach ceny za Szkolenie.

9. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu przebiegu Szkolenia on-line, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonania utrwalenia przebiegu Szkolenia on-line bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Usługodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Certyfikaty ukończenia Szkolenia on-line będę przesyłane Uczestnikowi, według wyboru Usługodawcy, w wersji papierowej na adres wskazany przez Uczestnika w Zamówieniu lub w wersji elektronicznej na adres e-mail Uczestnika wskazany w Zamówieniu.

11. W przypadku udziału w Szkoleniach on-line objętych dofinansowaniem, Usługodawca może uzależnić udział Uczestnika w Szkoleniu on-line od dostarczenia dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą dofinansowania. Rodzaj dokumentów oraz forma w jakiej należy je przesłać do Usługodawcy są każdorazowo opublikowane w opisie wybranego Szkolenia on-line, który udostępniony jest w Sklepie Internetowym.

12. W niektórych formach dofinansowanych Szkoleń on-line Uczestnik może zostać zobowiązany do przesłania Usługodawcy dodatkowych dokumentów już po zakończeniu Szkolenia on-line (np. lista obecności z podpisami Uczestnika lub oświadczenia Uczestnika o treści wymaganej przez instytucję udzielającą dofinansowania). Brak dostarczenia powyższych dokumentów może skutkować utratą dofinansowania i nałożeniem na Uczestnika obowiązku pokrycia kosztów przeprowadzenia Szkolenia on-line w zakresie utraconego dofinansowania.

13. Opis Szkolenia on-line w Sklepie Internetowym może określać dodatkowe warunki uczestnictwa w Szkoleniu.

14. Usługodawca może rejestrować i archiwizować wypowiedzi Uczestników Szkolenia on-line oraz, jeżeli w trakcie Szkolenia on-line nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników. Uczestnik biorąc udział w Szkolenia on-line wyraża zgodę na powyższe działania Usługodawcy. Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. O rejestrowaniu i archiwizowaniu wypowiedzi lub wizerunku, Usługodawca poinformuje Uczestników przed rozpoczęciem Szkolenia on-line.

 

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518