Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin obowiązuje do dnia 14.03.2021 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa:

1.1.1. zasady korzystania z formularza zgłoszeniowego na szkolenie, który dostępny jest w serwisie internetowym cadvision.pl, prowadzonym przez spółkę P.A. NOVA S.A.

1.1.2. ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez P.A. NOVA S.A.

1.2. Definicje:

1.2.1. REGULAMIN – niniejszy regulamin.

1.2.2. SERWIS INTERNETOWY CADVISION lub SERWIS – strony internetowe spółki P.A. NOVA S.A. dostępne w serwisie w domenie: www.cadvision.pl, umożliwiające użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie.

1.2.3. ORGANIZATOR – organizator szkoleń prezentowanych w serwisie internetowym cadvision.pl, tj. spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości), adres e-mail: szkolenia@panova.pl, tel. 32 4004 102.

1.2.4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę o Usługę Szkoleniową lub zamierza ją zawrzeć poprzez złożenie Zgłoszenia.

1.2.5. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę o Usługę Szkoleniową w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.6. SZKOLENIE lub USŁUGA SZKOLENIOWA – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Klienta, której przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Organizatora szkolenia, którego szczegółowy zakres określony jest w opisie usługi udostępnionym w Serwisie.

1.2.7. UMOWA O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ – umowa o świadczenie usług szkoleniowych prezentowanych w Serwisie, zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem.

1.2.8. UCZESTNIK – osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Szkoleniu.

1.2.9. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz interaktywny dostępny w Serwisie, umożliwiający przesłanie Zgłoszenia na wybrane szkolenie dostępne w Serwisie.

1.2.10. ZGŁOSZENIE – deklaracja wzięcia udziału w Szkoleniu wyrażona przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego lub za pośrednictwem e-maila.

 

2. ZGŁOSZENIE I UMOWA O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

2.1. Procedura zawarcia Umowy o Usługę Szkoleniową zostaje zainicjowana przez Klienta poprzez przesłanie Zgłoszenia. Dostępne są następujące metody składania Zgłoszeń:

2.1.1. za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu;

2.1.2. za pośrednictwem e-maila: szkolenia@panova.pl 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu.

2.2. Przesłanie Zgłoszenia w formie wskazanej w pkt 2.1.1. lub 2.1.2. Regulaminu, nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o Usługę Szkoleniową.

2.3. Korzystanie z Formularza Zgłoszeniowego rozpoczyna się od momentu wyboru przez Klienta pierwszego Szkolenia z oferty szkoleń dostępnych w Serwisie. Przesłanie Zgłoszenia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zgłoszeniowego i kliknięciu na stronie Serwisu pola „wyślij” – do tego momentu Klient ma możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych.

2.4. W Formularzu Zgłoszeniowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

2.4.1. w przypadku Konsumenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;

2.4.2. w przypadku studenta, oprócz danych z pkt 2.4.1. Regulaminu dodatkowo także: nazwa uczelni, kierunek studiów i rok studiów;

2.4.3. w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem: imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

2.5. Przy przesyłaniu Zgłoszenia w formie wskazanej w pkt 2.1.2. Regulaminu (e-mail) Klient zobowiązany jest do:

2.5.1. podania danych zgodnie z postanowieniami pkt 2.4. Regulaminu;

2.5.2. wskazania nazwy Szkolenia zgodnie z jego opisem wskazanym w Serwisie;

2.5.3. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

2.6. W przypadku Zgłoszenia zawierającego braki lub błędy, Organizator za pomocą e-maila, według własnego wyboru: 1) odmówi przyjęcia Zgłoszenia; albo 2) wezwie Klienta do uzupełnia braków lub poprawy błędów. Do czasu uzupełnienia wskazanych braków lub usunięcia błędów Zgłoszenie będzie traktowane jako niezłożone.

2.7. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Zgłoszenia. Organizator poinformuje Klienta e-mailem o odmowie przyjęcia Zgłoszenia.

2.8. Po przesłaniu Zgłoszenia, Klient otrzyma od Organizatora zwrotny e-mail zawierający kartę zgłoszenia w formacie WORD z uzupełnionymi danymi Klienta, podanymi przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym lub e-mailu ze Zgłoszeniem.

2.9. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności swoich danych podanych w Zgłoszeniu oraz potwierdzenia, że Zgłoszenie jest nadal aktualne. Umowa o Usługę Szkoleniową zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta uczestnictwa w Szkoleniu.

2.10. Organizator w tygodniu poprzedzającym Szkolenie, może skontaktować się z Klientem, drogą mailową lub telefoniczną, celem potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu, korzystając z danych podanych w Zgłoszeniu.

 

3. ZASADY PŁATNOŚCI

3.1. Konsument zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za Szkolenie z góry, najpóźniej w terminie 7 dni przed wybraną datą Szkolenia. Płatność będzie dokonywana na podstawie faktury proforma wystawionej przez Organizatora po zawarciu Umowy o Usługę Szkoleniową. Brak zapłaty w terminie uprawnia Organizatora do odmowy dopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu.

3.2. Klient, nie będący Konsumentem, zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu Umowy o Usługę Szkoleniową, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora po zakończeniu Szkolenia. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.

3.3. Cena Szkolenia uwidoczniona w Serwisie wyrażona jest w walucie polskiej (PLN) i podana jest w wartości netto oraz z wyszczególnieniem stawki VAT. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania i doręczania faktur w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę Klienta na otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

3.5. Organizator może zażądać od Klienta dokonania przedpłaty części lub całości ceny za Szkolenie. Żądając przedpłaty Organizator wskaże Klientowi kwotę, termin płatności oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.

 

4. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową lub zmiany terminu Szkolenia, w terminie do dnia poprzedzającego wybraną przez Klienta datę Szkolenia, jeżeli:

4.1.1. na wybrany przez Klienta termin Szkolenia nie zarejestruje się odpowiednia liczba Uczestników określona w opisie Szkolenia;

4.1.2. z innych przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenie nie może odbyć się w wybranym przez Klienta terminie.

4.1.3. Klient nie zapłaci ceny za Szkolenie lub nie dokona przedpłaty opisanej w pkt 3.5. Regulaminu.

4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Organizatora może być złożone w formie pisemnej lub formie elektronicznej poprzez przesłanie treści oświadczenia o odstąpieniu e-mailem na adres Klienta wskazany w Zgłoszeniu.

4.3. Klient może zmienić wybrany termin Szkolenia wyłącznie po uzgodnieniu nowego terminu z Organizatorem (e-mail lub telefonicznie).

4.4. W przypadku zmiany ceny/terminu Szkolenia, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta. W przypadku przedłużenia się terminu wykonania Umowy o Usługę Szkoleniową przez Organizatora o więcej niż 90 dni lub wzrostu ceny Szkolenia, Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Usługę Szkoleniową musi być złożone w formie pisemnej lub formie elektronicznej poprzez przesłanie treści oświadczenia o odstąpieniu e-mailem z adresu wskazanego w Zgłoszeniu.

4.5. Klient ma prawo odstąpić od Umowy o Usługę Szkoleniową (zrezygnować z udziału w Szkoleniu) za pośrednictwem e-maila przesłanego na adres szkolenia@panova.pl, najpóźniej na 7 dni przed wybraną datą Szkolenia.

4.6. Odstąpienie od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Klienta niebędącego Konsumentem po terminie wskazanym w pkt 4.5. Regulaminu lub brak stawiennictwa na Szkoleniu skutkuje obowiązkiem zapłaty pełnej ceny za Szkolenie.

4.7. Odstąpienie od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Konsumenta po terminie wskazanym w pkt 4.5. Regulaminu lub brak stawiennictwa na Szkoleniu, skutkuje tym, że Organizator jest uprawniony do żądania od Konsumenta zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem Szkolenia dla Konsumenta.

4.8. W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Organizatora w trybie pkt 4.1. Regulaminu lub przez Klienta w trybie pkt 4.4 lub pkt 4.5. Regulaminu, Organizator zwróci, przelewem na konto Klienta, wniesione przez niego płatności w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową.

 

5. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA

5.1. W dniu Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności, wypełniając listę obecności.

5.2. Po zakończeniu Szkolenia celem uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności każdy z Uczestników powinien założyć konto na stronie www.education.autodesk.com/login-student oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną producenta (Autodesk).

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.cadvision.pl.

7.2. Regulamin stanowi integralną część Umowy o Usługę Szkoleniową.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.cadvision.pl.

7.4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.

7.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

Regulamin szkoleń obowiązujący od dnia 15.03.2021 r.

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518