Regulamin

Regulamin serwisu internetowego CADVISION

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1 .Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady korzystania z Serwisu internetowego CADVISION przez Użytkowników sieci Internet,
 2. rodzaje i zakres usług udostępnianych w serwisie CADVISION przez spółkę P.A. NOVA S.A. z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice,
 3. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie do Administratora Serwisu,
 4. tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

 

§ 2 Definicje

 

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu internetowego CADVISION.

ADMINISTRATOR SERWISU / ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości).

SERWIS INTERNETOWY CADVISION lub SERWIS – strony internetowe spółki P.A. NOVA S.A. dostępne w serwisie w domenie: www.cadvision.pl, umożliwiające Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie.

UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

USŁUGI – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 3 Wymogi prawne

 

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego CADVISION jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu internetowego CADVISION.

 

§ 4 Wymagania techniczne

 

Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

 1. system operacyjny: Windows XP, 7, 8, 10, Mac OS X i OS X, Android;
 2. przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 30), Mozilla Firefox (od wersji 30), Internet Explorer 9 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3, Microsoft Edge;
 3. włączona obsługa JavaScript i Cookies;
 4. do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Acrobat Reader.

 

2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

 

§ 5 Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: www.cadvision.pl lub adresu dowolnej strony internetowej serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie oraz Polityka prywatności.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

 

§ 6 Zasady świadczenia usług

 

1. Administrator Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje usług:

 1. udostępnianie treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje o działalności P.A. NOVA S.A., informacje handlowe, informacje dla mediów, informacje dla inwestorów itp.;
 2. udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań, zgłoszeń lub/i zamówień kierowanych do P.A. NOVA S.A.;
 3. udostępnianie formularzy służących do zgłaszania udziału w szkoleniach organizowanych przez P.A. NOVA S.A.;
 4. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników;
 5. Administrator Serwisu może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.

 

2. W ramach Serwisu Użytkownik może skorzystać z:

 1. formularza zgłoszeniowego na szkolenie (szczegółowe warunki usług szkoleniowych określa Regulamin Szkoleń);
 2. formularza zamówień na usługi 3D tj. skanowanie i drukowanie (szczegółowe warunki usług 3D określa Regulamin Usług 3D).

 

§ 7 Zarządzanie treścią w Serwisie

 

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się z innych do serwisów internetowych.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
 2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityka prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

 

§ 9 Ochrona własności intelektualnej

 

 1. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych P.A. NOVA S.A., PANOVA GROUP i CADVISION zamieszczonych w Serwisie jest spółka P.A. NOVA S.A.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie: www.cadvision.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz P.A. NOVA S.A. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu lub wykorzystywanych przez Administratora Serwisu za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).
 4. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu.
 5. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.

 

§ 10 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację do Administratora Serwisu dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności poprzez wysłanie e-maila na adres: news_it@panova.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

 

§ 11 Odpowiedzialność

 

 1. Administrator Serwisu nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518