Regulamin Promocji "W DUECIE ZYSKUJESZ"

Regulamin Promocji "W DUECIE ZYSKUJESZ"
(dalej: „Regulamin”)

 

1. Organizatorem Promocji „W DUECIE ZYSKUJESZ” -20% rabatu na szkolenia stacjonarne i on-line jest P.A. NOVA S.A. siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 272669, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6310200417, REGON: 3529385, o kapitale zakładowym 10 000 000,00 zł – pokrytym w całości (dalej: „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Serwisu internetowego CADVISION prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://www.cadvision.pl/.

3. Promocja dotyczy szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń on-line zakupionych w dniach od 21.03.2023 do 30.04.2023 r. (dalej: „Okres obowiązywania Promocji”).

4. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca lub niebędąca dotychczasowym klientem Organizatora (dalej: „Uczestnik”).

5. Promocja dotyczy szkoleń dostępnych w Serwisie internetowym CADVISION.

6. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w Okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu dwóch Szkoleń otrzyma rabat w wysokości 20% na zakup drugiego tańszego szkolenia lub w tej samej cenie (dalej: „Rabat”). Co oznacza, że przy zakupie dwóch szkoleń,  zostanie naliczony rabat w wysokości 20% od ceny tańszego szkolenia lub w tej samej cenie, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w punkcie 7  niniejszego Regulaminu. Ceną od jakiej naliczany jest Rabat jest cena wskazana na stronie Serwisu internetowego CADVISION.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi oraz zniżką studencką, jak również nie obowiązuje na produkty i oferty indywidualne – szkolenia dedykowane.

8. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie koordynatora szkolenia, nie później niż na 48 godzin przed wyznaczoną datą szkolenia.

9. Zakupiony udział w szkoleniu można wykorzystać do końca 31 grudnia 2023 r., co oznacza, że ostatecznym terminem na jaki może zostać wyznaczone szkolenie, w którym udział może wziąć Uczestnik jest dzień 31 grudnia 2023 r.

10. Przyznany Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

11. Zapłaty za zakup należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia na szkolenie. W przypadku zakupu Produktów objętych promocją w ramach prowadzonej działalności zapłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

12. Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu internetowego CADVISION przez użytkowników sieci Internet, rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie internetowym CADVISION przez P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych 42, 44-100 Gliwice, tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie przez Administratora Serwisu internetowego CADVISION, tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych dostępny jest ma stronie internetowej Serwisu internetowego CADVISION pod adresem https://www.cadvision.pl/regulamin.html

13. Regulamin określający zasady korzystania z formularza zgłoszeniowego na szkolenie, dostępnego w Serwisie internetowym CADVISION, prowadzonym przez spółkę P.A. NOVA S.A. oraz ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez P.A. NOVA S.A. dostępny jest na stronie internetowej Serwisu internetowego CADVISION pod adresem https://www.cadvision.pl/regulamin-szkolen.html

14. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej cad@panova.pl rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemną w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518