Regulamin Wakacyjna Promocja na Szkolenia 25% rabatu na wybrane szkolenia stacjonarne i online

Regulamin Promocji
"Wakacyjna promocja na szkolenia - 25% rabatu
na szkolenia stacjonarne i on-line
w dniach 04.07-31.08.2022 r."
(dalej: "Regulamin")

 

1. Organizatorem Promocji „Wakacyjna promocja na szkolenia -25% rabatu na szkolenia stacjonarne i on-line w dniach 04.07-31.08.2022 r. jest P.A. NOVA S.A. siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 272669, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6310200417, REGON: 3529385, o kapitale zakładowym 10 000 000,00 zł - pokrytym w całości (dalej: „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Serwisu internetowego CADVISION prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://www.cadvision.pl/.

3. Promocja obowiązuje na zakup udziału w szkoleniach stacjonarnych oraz szkoleń on-line zrealizowany w dniach od 4 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (dalej: „Okres obowiązywania Promocji”).

4. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca lub niebędąca dotychczasowym klientem Organizatora (dalej: „Uczestnik”).

5. Promocja dotyczy następujących szkoleń:

 • AutoCAD kurs podstawowy;
 • AutoCAD kurs zaawansowany;
 • Autodesk Inventor kurs podstawowy z elementami druku 3D;
 • Autodesk Inventor kurs zaawansowany;
 • Autodesk Fusion 360 kurs podstawowy z elementami druku 3D;
 • Autodesk Fusion CAM kurs podstawowy;
 • Autodesk Fusion CAM kurs zaawansowany;
 • Autodesk Revit kurs podstawowy z elementami BIM 360;
 • Autodesk Revit kurs zaawansowany z elementami BIM 360;
 • Autodesk Revit intensywny kurs podstawowy z elementami BIM 360;
 • Autodesk Revit intensywny kurs zaawansowany z elementami BIM 360;
 • Civil 3D kurs podstawowy;
 • Civil 3D kurs zaawansowany;
 • Civil 3D dla branży geodezyjnej;
 • Autodesk Inventor MES obliczenia wytrzymałościowe;
 • Autodesk Vault podstawy zarządzania dokumentacją;
 • Autodesk 3ds Max kurs podstawowy;
 • Autodesk InfraWorks kurs podstawowy;
 • Autodesk Revit - tworzenie rodzin;
 • AutoCAD MAP 3D kurs podstawowy;
 • Autodesk Inventor Nastran;

(dalej: „Szkolenia objęte Promocją”)

6. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w Okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu Szkolenia objętego Promocją otrzyma rabat w wysokości 25% na jego zakup (dalej: „Rabat”). Co oznacza, że przy zakupie Rabat w wysokości 25% od ceny zostanie naliczony dla wszystkich Szkoleń objętych Promocją, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu. Ceną od jakiej naliczany jest Rabat jest cena wskazana na stronie Serwisu internetowego CADVISION.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi oraz zniżką studencką, jak również nie obowiązuje na produkty i oferty indywidualne – szkolenia dedykowane.

8. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie koordynatora szkolenia, nie później niż na 48 godzin przed wyznaczoną datą szkolenia.

9. Zakupiony udział w szkoleniu można wykorzystać do końca 31 grudnia 2022 r., co oznacza, że ostatecznym terminem na jaki może zostać wyznaczone szkolenie, w którym udział może wziąć Uczestnik jest dzień 31 grudnia 2022 r.

10. Przyznany Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

11. Zapłaty za zakup należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia na szkolenie. W przypadku zakupu Produktów objętych promocją w ramach prowadzonej działalności zapłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

12. Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu internetowego CADVISION przez użytkowników sieci Internet, rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie internetowym CADVISION przez P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych 42, 44-100 Gliwice, tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie przez Administratora Serwisu internetowego CADVISION, tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych dostępny jest ma stronie internetowej Serwisu internetowego CADVISION pod adresem https://www.cadvision.pl/regulamin.html

13. Regulamin określający zasady korzystania z formularza zgłoszeniowego na szkolenie, dostępnego w Serwisie internetowym CADVISION, prowadzonym przez spółkę P.A. NOVA S.A. oraz ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez P.A. NOVA S.A. dostępny jest na stronie internetowej Serwisu internetowego CADVISION pod adresem https://www.cadvision.pl/regulamin-szkolen.html

14. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej cad@panova.pl. O rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemną w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

 

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518